Tất cả bài viết

Release extension WowMes cho chrome

2019 M06 4 1 min read

Hỗ trợ hiển thị thông tin khách hàng cho facebook messenger. Đây là sản phẩm tâm đắc của team chúng tôi.

Rất thuận tiện cho người bán hàng/tư vấn cho khách hàng trong giao diện facebook messenger.

Javascript Html