Video Hướng dẫn WowOrder

Tập hợp những video hướng dẫn sử dụng WowOrder.

Youtube

Hướng dẫn đơn hàng

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa và quản lý đơn hàng, ship hàng...

XEM
Hướng dẫn đơn hàng

Hướng dẫn sản phẩm

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa và quản lý sản phẩm, các loại sản phẩm.

XEM
Hướng dẫn sản phẩm

Hướng dẫn khách hàng

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa và quản lý khách hàng, nhóm khách hàng.

XEM
Hướng dẫn khách hàng